นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

วันที่: 21 ก.พ. 2567 19:23 น. / อ่านแล้ว 380 ครั้ง

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้