แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

วันที่: 21 ก.พ. 2567 19:07 น. / อ่านแล้ว 161 ครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้ดังต่อไปนี้