ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 14 มิ.ย. 2564 09:40 น. / อ่านแล้ว 1,203 ครั้ง

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอ่ืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. กรองน้้ามันเครื่อง จ้านวน ๒ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสทีเจ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง เซอร์วิส จ้ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๗๔.๔๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. กรองน้้ามันเชื้อเพลิง จ้านวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสทีเจ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง เซอร์วิส จ้ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๕.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง