ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่: 16 พ.ย. 2565 17:19 น. / อ่านแล้ว 801 ครั้ง

ด้วย โรงพยาบาลบึงบูรพ์จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๒ อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิน
บ ารุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ