ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:49 น. / อ่านแล้ว 531 ครั้ง

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ค่าบริการตรวจเช็คบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส
ทีเจ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๐,๔๙๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง