ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:42 น. / อ่านแล้ว 446 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

               ๑. guaifenesin ๑๐๐ mg/๕ mL syrup จำนวน ๕๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท(สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. povidone iodine ๑๐ g/๑๐๐ mL solution จำนวน ๒๔ ขวด/bottle(๓๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. omeprazole ๒๐ mg gastro-resistant capsule จำนวน ๕๖ กล่อง/box(๑๐๐ capsule) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๘๐.๐๐ บาท (สามพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง