ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Hydralazine ๒๕ mg Tablet

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:40 น. / อ่านแล้ว 371 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Hydralazine ๒๕ mg Tablet จำนวน ๓๐ กล่อง/box(๕๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๖๐.๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ