ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin ๘๗๕ mg + Clavulanic acid ๑๒๕ mg tablet

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:37 น. / อ่านแล้ว 360 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Amoxicillin ๘๗๕ mg + Clavulanic acid ๑๒๕ mg tablet จำนวน ๑๕ กล่อง/box (๑๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๓๙.๗๐ บาท (ห้าพันสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ