ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ Sterile water for injection 5 ml, Sterile water for injection 10 ml, Calcium carbonate 600 mg tablet, Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:33 น. / อ่านแล้ว 341 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. Sterile water for injection 5 ml จำนวน ๓ กล่อง/box ๕๐ ampoule (๕ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕.๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. Sterile water for injection 10 ml จำนวน ๑๓ กล่อง/box  ๕๐ ampoule (๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. Calcium carbonate 600 mg tablet จำนวน ๑๕ กล่อง/box  (๑,๐๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๐.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection จำนวน ๑๐ กล่อง/box ๑๐๐ vial       

(๔ มิลลิลิตร/ml)) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง