ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Atenolol 100 mg tablet, Enalapril maleate 5 mg tablet, Nifedipine 5 mg capsule, Simvastatin 20 mg tablet

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:31 น. / อ่านแล้ว 345 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. Atenolol 100 mg tablet จำนวน ๓ กล่อง/box(๕๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐.๐๐ บาท (หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. Enalapril maleate 5 mg tablet จำนวน ๒๕ กล่อง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. Nifedipine 5 mg capsule จำนวน ๓ กล่อง/box(๑๐๐ capsule) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. Simvastatin 20 mg tablet จำนวน ๒๐ กล่อง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ