ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือ

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:29 น. / อ่านแล้ว 419 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำเกลือ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ๐.๙% NaCl ๑๐๐ ml จำนวน ๕๐๐ หน่วย/unit(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ๐.๙% NaCl ๑,๐๐๐ ml จำนวน ๓๐๐ หน่วย/unit(๑ ลิตร/litre) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๔๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ๐.๙% NaCl Irrigate ๑,๐๐๐ ml จำนวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง