ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Methylphenidate Tablet ๑๐ mg

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:27 น. / อ่านแล้ว 428 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Methylphenidate Tablet ๑๐ mg จำนวน ๗ กล่อง/box(๒๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง