ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Mixtard penfill ๑๐๐ unit/ml ๓ ml

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:26 น. / อ่านแล้ว 411 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               Mixtard penfill ๑๐๐unit/ml,๓ml จำนวน ๖๐ กล่อง/box(๕ ตลับ/cartridge(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ