ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Amlodipine tablet ๕ mg

วันที่: 31 พ.ค. 2564 08:20 น. / อ่านแล้ว 438 ครั้ง

ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

Amlodipine tablet ๕ mg จำนวน ๔๖๐ กล่อง/box(๑๐๐ tablet) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๑๙.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง