ITA 2566

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ 66

วันที่: 27 มี.ค. 2566 10:18 น. / อ่านแล้ว 168 ครั้ง

หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต

วันที่: 26 มี.ค. 2566 23:16 น. / อ่านแล้ว 158 ครั้ง

ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์มาตราการป้องกันการทุจริต

วันที่: 26 มี.ค. 2566 23:15 น. / อ่านแล้ว 144 ครั้ง

บันทึกข้อความลงนามมาตรการป้องกันการทุจริต

วันที่: 26 มี.ค. 2566 23:13 น. / อ่านแล้ว 155 ครั้ง

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่: 26 มี.ค. 2566 20:58 น. / อ่านแล้ว 121 ครั้ง

รายงานการประชุม

วันที่: 26 มี.ค. 2566 20:42 น. / อ่านแล้ว 112 ครั้ง