ITA 2566

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี2551

วันที่: 22 ธ.ค. 2565 10:04 น. / อ่านแล้ว 64 ครั้ง

ขั้นตอนการรับบริการ

วันที่: 22 ธ.ค. 2565 00:36 น. / อ่านแล้ว 65 ครั้ง

คู่มือการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลบึงบูรพ์

วันที่: 22 ธ.ค. 2565 00:35 น. / อ่านแล้ว 65 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการขึ้นเว็ปไซต์แบบฟอร์ม

วันที่: 22 ธ.ค. 2565 00:11 น. / อ่านแล้ว 113 ครั้ง

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

วันที่: 22 ธ.ค. 2565 00:11 น. / อ่านแล้ว 67 ครั้ง

ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจโรงพยาบาลบึงบูรพ์

วันที่: 22 ธ.ค. 2565 00:09 น. / อ่านแล้ว 65 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่: 22 ธ.ค. 2565 00:00 น. / อ่านแล้ว 65 ครั้ง

พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่: 21 ธ.ค. 2565 23:42 น. / อ่านแล้ว 64 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการขึ้นเว็ปไซต์แบบฟอร์ม

วันที่: 21 ธ.ค. 2565 23:41 น. / อ่านแล้ว 59 ครั้ง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน ๒๕๖๔

วันที่: 21 ธ.ค. 2565 23:38 น. / อ่านแล้ว 74 ครั้ง