สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทางานแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 2016/1/4 9:55:44 | หัวข้อ: จัดซื้อจัดจ้าง.......::

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดประชุม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทางานแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอบึงบูรพ์ ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๑๓,๖๐๐.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ประจาปี ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลบึงบูรพ์
http://bbhos.com/bbhos

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://bbhos.com/bbhos/modules/news/article.php?storyid=89