เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง้จ้างเหมาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 2018/3/26 19:16:08 | หัวข้อ: จัดซื้อจัดจ้าง.......::

ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง้จ้างเหมาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ได้มีโครงการ จ้าง้จ้างเหมาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั น
้จ้างเหมาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทีเอ เอนไว
รอนเมนท์ เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั งสิ น ๔๔,๙๙๙.๙๒ บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
เก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลบึงบูรพ์
http://bbhos.com/bbhos

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://bbhos.com/bbhos/modules/news/article.php?storyid=122