BBHosRadio

facebook


นำเสนอเหตุการบ้านเมืองและข่าวทั่วไป
« 1 2 (3) 4 5 6 »
ข่าวสารทั่วไป : มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
โดย administrator เมื่อ 2020/3/12 14:41:05 (27 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย administrator เมื่อ 2020/3/12 14:36:57 (22 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดย administrator เมื่อ 2020/3/11 11:20:47 (25 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : แบบประเมินประสิทธิภาพผลการการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
โดย administrator เมื่อ 2020/3/11 11:19:18 (18 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : ตารางแสดงสรุปแผนปฏิบัติการ
โดย administrator เมื่อ 2020/3/11 11:18:25 (17 อ่าน)
« 1 2 (3) 4 5 6 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 10 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 10

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3