BBHosRadio

facebook


นำเสนอเหตุการบ้านเมืองและข่าวทั่วไป
(1) 2 3 »
ข่าวสารทั่วไป : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2562
โดย administrator เมื่อ 2019/12/13 14:51:14 (16 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2562
โดย administrator เมื่อ 2019/12/13 14:50:07 (15 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย administrator เมื่อ 2019/12/13 14:48:54 (15 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๒
โดย administrator เมื่อ 2019/12/13 14:46:24 (14 อ่าน)
ข่าวสารทั่วไป : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการ
โดย administrator เมื่อ 2019/12/13 14:27:18 (14 อ่าน)
(1) 2 3 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 13 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 13

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3