BBHosRadio

facebook


ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลบึงบูรพ์
« 1 (2) 3 4 5 ... 36 »
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
 โดย administrator เมื่อ 2019/6/27 11:30:00 (132 อ่าน)

จังหวัดศรีสะเกษโดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรม จ านวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 โดย administrator เมื่อ 2019/6/21 21:33:27 (108 อ่าน)

ประกาศศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรม จ านวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ได้มีโครงการ ซื้อยูนิตทันตกรรม จ านวน ๑ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น
ยูนิตทันตกรรม (Master unit) จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
 โดย administrator เมื่อ 2019/5/20 13:35:57 (135 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง จานวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------
ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง จานวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ ที่นั่ง จานวน ๒ คัน พร้อมน้ามันและพนักงานขับรถ จานวน ๔ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยอิสาณเดินรถ จากัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเก

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ รายการ
โดย administrator เมื่อ 2019/4/5 10:25:25 (137 อ่าน)


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชุดอุปกรณ์ทดสอบการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๔ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท้อปซายน์เมด จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ
โดย administrator เมื่อ 2019/3/11 7:49:28 (113 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการ นั้น
งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทม้าน้าเทคโนโลยีจากัด (ส่ง
ออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

« 1 (2) 3 4 5 ... 36 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 33 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 33

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3