BBHosRadio

facebook


ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลบึงบูรพ์
« 1 ... 33 34 35 (36)
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
โดย tom เมื่อ 2009/10/29 14:30:00 (730 อ่าน)

(สำเนา)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
--------------------------------
ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องกระตุกหัวใจ แบบมีจอภาพและบันทึก จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยเงินบำรุงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้
1. ยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะถือเวลาที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ลงรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
2. กรณีผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายไปยื่นซองเสนอราคาแทน ให้ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4568-9043 , 0-4568-9317 ต่อ 202 , 216 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552

ลงชื่อ เสกสรรค์ จวงจันทร์
(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ
โดย tom เมื่อ 2009/9/10 9:50:00 (686 อ่าน)

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ
ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
-------------------------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
โดยแยกซองสอบราคาเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ
- ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ รพ.01/2550 จำนวน 335 ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงิน 150,640.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
กลุ่มที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ 2406 แบบไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ จำนวน 229 ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบแปลนไปพร้อมกันที่สถานที่ก่อสร้าง เพื่อฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่ายอมรับสภาพตามที่คณะกรรมการนำชี้สถานที่กำหนด


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2552ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับและซื้อเอกสารสอบราคา โดยแยกซื้อเอกสารสอบราคาเป็นกลุ่มในราคา 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4568-9043 , 0-4568-9317 ต่อ 202 , 216 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552


(ลงชื่อ) เสกสรรค์ จวงจันทร์
(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดย sahat เมื่อ 2009/8/11 11:50:00 (537 อ่าน)
จัดซื้อจัดจ้าง.......::

(สำเนา)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน) ด้วยงบประมาณสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ (งบลงทุนเพิ่มเติม ฯ ) ปี ๒๕๕๒

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้
๑. ยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่…..๑๔..สิงหาคม..๒๕๕๒..................……..
ถึงวันที่…๒๗...สิงหาคม...๒๕๕๒.....……....……… ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะถือเวลาที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ลงรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
๒. กรณีผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย
ไปยื่นซองเสนอราคาแทน ให้ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่…๒๗..สิงหาคม...๒๕๕๒.............ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ….๒๘..สิงหาคม.................................................เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่...๑๔..สิงหาคม..๒๕๕๒...
ถึงวันที่…..๒๗...สิงหาคม..๒๕๕๒..................……หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–๔๕๖๘–๙๐๔๓ , ๐–๔๕๖๘–๙๓๑๗ ต่อ ๒๐๒ , ๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) ประวิ อ่ำพันธุ์
( นายประวิ อ่ำพันธุ์ )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

« 1 ... 33 34 35 (36)

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 22 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 22

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3