BBHosRadio

facebook


ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลบึงบูรพ์
« 1 ... 32 33 34 (35) 36 »
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์
 โดย administrator เมื่อ 2011/5/17 16:30:00 (845 อ่าน)


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพ ตามแบบเลขที่ รพ.๐๑/๒๕๕๔ จำนวน ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์ เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่สอบราคาจ้างฯ ที่ที่ที่จังหวัดศรีสะเกษประกาศสอบราคาจ้างในครั้งนี้
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๘๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โดยจะต้องแนบสำเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้ คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาได้พิจารณาด้วย ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ที่มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่จังหวัดศรีสะเกษเชื่อถือได้
กำหนด.../๒
-๒-
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบแปลนไปพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อฟังคำชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หากผู้สนใจ
เข้าเสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดศรีสะเกษถือว่า ยอมรับสภาพตามที่คณะกรรมการนำชี้สถานที่กำหนดโดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบึงบูรพ์
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้สนใจติดต่อขอรับและซื้อเอกสารสอบราคา ได้ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๖๘ ๙๐๔๓ ต่อ ๒๐๒ โทรสาร ๐ ๔๕๖๘ ๙๕๗๖
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(นายประวิ อ่ำพันธุ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ... | 3983 ไบต์
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เตรื่อง x-ray)
 โดย administrator เมื่อ 2011/3/14 13:42:10 (625 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
(เครื่องเอ๊กซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เอ็ม.เอ จำนวน ๑ เครื่อง) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้

อ่านต่อ... | 2670 ไบต์
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
 โดย administrator เมื่อ 2010/9/7 14:00:00 (602 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

อ่านต่อ... | 4070 ไบต์
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
โดย administrator เมื่อ 2010/8/4 15:50:00 (575 อ่าน)
จัดซื้อจัดจ้าง.......::

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

อ่านต่อ... | 3479 ไบต์
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดย administrator เมื่อ 2010/6/7 15:10:00 (574 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบประมาณสนับสนุนของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้
๑. ยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่…..๙...มิถุนายน....๒๕๕๓..................……..
ถึงวันที่…๒๒...มิถุนายน.....๒๕๕๓.....……....……… ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะถือเวลาที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ลงรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
๒. กรณีผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย
ไปยื่นซองเสนอราคาแทน ให้ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่…๒๒..มิถุนายน...๒๕๕๓.............ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ….๒๓....มิถุนายน.....๒๕๕๓............................เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่...๙..มิถุนายน...๒๕๕๓...
ถึงวันที่…..๒๒...มิถุนายน....๒๕๕๓...............……หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–๔๕๖๘–๙๐๔๓ , ๐–๔๕๖๘–๙๓๑๗ ต่อ ๒๐๒ , ๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓


(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

« 1 ... 32 33 34 (35) 36 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 38 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 38

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3