BBHosRadio

facebook


ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลบึงบูรพ์
« 1 ... 31 32 33 (34) 35 36 »
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องทันตกรรม
 โดย administrator เมื่อ 2011/10/6 8:35:48 (808 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องทันตกรรม ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติม ห้องทันตกรรม ตามแบบเลขที่ รพ.๐๓/๒๕๕๔ จำนวน ๑ ห้อง ราคากลางเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์ เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่สอบราคาจ้างฯ ที่ที่ที่จังหวัดศรีสะเกษประกาศสอบราคาจ้างในครั้งนี้
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
โดยจะต้องแนบสำเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้ คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาได้พิจารณาด้วย ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ที่มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่จังหวัดศรีสะเกษเชื่อถือได้

อ่านต่อ... | 3715 ไบต์
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
 โดย toy03452 เมื่อ 2011/9/9 11:00:00 (656 อ่าน)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
(ยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ่ อำเภอบึงบูรพ์
จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยงบประมาณค่าเสื่อมตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔
ประกาศสอบราคา วันที่ 8 กันยายน 2554 ยื่นรับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2554 ถึง 22 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ เปิดซอง วันที่ 23 กันยายน 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ เวลา 10.00 น.

อ่านต่อ... | 751 ไบต์
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
 โดย administrator เมื่อ 2011/7/27 14:00:00 (977 อ่าน)

โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ดังนี้
    1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
    2.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
    3.พนักงานนวดแผนไทย จำนวน 1 อัตรา
    รายละเอียดคุณสมบัติให้ดูได้ที่ไฟล์แนบ มาพร้อมนี้

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
 โดย administrator เมื่อ 2011/7/26 7:40:00 (630 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
โดยแยกซองสอบราคาเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ
- เครื่องอบผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบสูญญากาศอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
กลุ่มที่ ๓ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
- เครื่องล้างฟิลม์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้
๑. ยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่…..๒๗….....กรกฎาคม.....๒๕๕๔……..
ถึงวันที่…..๘........สิงหาคม........๒๕๕๔…………….ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะถือเวลาที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ลงรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
๒. กรณีผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย
ไปยื่นซองเสนอราคาแทน ให้ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่….๘......สิงหาคม..…๒๕๕๔………..ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ …...๙......สิงหาคม..…๒๕๕๔.…….……. ……..เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์
ผู้สนใจ.../๒

อ่านต่อ... | 3517 ไบต์
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้รับบริการ ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์
 โดย administrator เมื่อ 2011/6/20 11:57:30 (674 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้รับบริการ ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ห้องน้ำผู้รับบริการ ตามแบบเลขที่ รพ.๐๒/๒๕๕๔ จำนวน ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์ เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่สอบราคาจ้างฯ ที่ที่ที่จังหวัดศรีสะเกษประกาศสอบราคาจ้างในครั้งนี้
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
โดยจะต้องแนบสำเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้ คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาได้พิจารณาด้วย ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ที่มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่จังหวัดศรีสะเกษเชื่อถือได้
กำหนด.../๒
-๒-
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบแปลนไปพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อฟังคำชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หากผู้สนใจ
เข้าเสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดศรีสะเกษถือว่า ยอมรับสภาพตามที่คณะกรรมการนำชี้สถานที่กำหนดโดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลบึงบูรพ์
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้สนใจติดต่อขอรับและซื้อเอกสารสอบราคา ได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๖๘ ๙๐๔๓ ต่อ ๒๐๒ โทรสาร ๐ ๔๕๖๘ ๙๕๗๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

นายเสกสรรค์ จวงจันทร์
(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


อ่านต่อ... | 4004 ไบต์
« 1 ... 31 32 33 (34) 35 36 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 33 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 33

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3