BBHosRadio

facebook


ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลบึงบูรพ์
« 1 ... 31 32 33 (34) 35 36 37 ... 42 »
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2018/1/25 14:32:48 (164 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๕๐.๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค
(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2018/1/25 14:02:43 (154 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ จ้างเหมารื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการรื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหเซอร์วิสออฟฟิต (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค
(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2018/1/25 14:01:51 (129 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โทรทัศน์สี LED ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชัยโทรทัศน์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค
(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2018/1/25 14:00:44 (124 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ม้าน้ำเทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค
(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2018/1/25 13:59:38 (125 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ถุงขยะสีแดง พิมพ์ชื่อ ขนาด ๑๖๒๕ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.จีพีอีเอ็นเตอร์ไพรส์ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค
(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

« 1 ... 31 32 33 (34) 35 36 37 ... 42 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 10 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 10

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3