BBHosRadio

facebook


ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลบึงบูรพ์
(1) 2 3 4 ... 8 »
จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๕ รายการ
 โดย administrator เมื่อ 2017/6/20 9:40:03 (89 อ่าน)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๕ รายการ
โดยแยกซองสอบราคาเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องให้การรักษาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๓ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดภายนอกแบบอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๔ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องไมโครมอเตอร์สาหรับงานศัลยกรรมในช่องปาก จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๕ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องทาไอน้าแบบอัตโนมัติ สาหรับห้องอบสมุนไพร จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
 โดย administrator เมื่อ 2016/9/5 11:41:48 (203 อ่าน)

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
- เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จานวน ๒ เครื่อง
วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน ๑ รายการ
 โดย administrator เมื่อ 2016/8/20 21:50:50 (224 อ่าน)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน ๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
- รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จานวน ๑ คัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ
 โดย administrator เมื่อ 2016/7/1 15:35:38 (276 อ่าน)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๓ รายการ
โดยแยกซองสอบราคาเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่อง EKG จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่อง AED จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๓ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องเลเซอร์แก้ปวด จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทางานแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 โดย administrator เมื่อ 2016/1/4 9:55:44 (331 อ่าน)

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดประชุม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทางานแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอบึงบูรพ์ ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๑๓,๖๐๐.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ประจาปี ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(1) 2 3 4 ... 8 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 6 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 6

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3