BBHosRadio

facebook


เสนอข่าวสารงานประกันและสิทธิว่างต่าง ๆ
(1) 2 3 4 ... 9 »
ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : ประกาศผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 โดย administrator เมื่อ 2019/12/23 11:46:22 (523 อ่าน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
1.นางสาวสิริรัตน์ สัมโย
2.นางสาวอรุณฉาย เฉียบแหลม
3.นางสาวทิพวรรณ ไชยพันนา
4.นางสาวธนัฏฐา ศิลารักษ์
5.นางสาวบัวผัน ชนะงาม

อ่านต่อ... | 3528 ไบต์
ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
โดย administrator เมื่อ 2019/6/27 11:40:51 (449 อ่าน)

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่อต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
รถยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
โดย administrator เมื่อ 2019/6/27 11:34:39 (355 อ่าน)

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. จำวน ๑ คัน

ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
 โดย administrator เมื่อ 2019/6/27 11:30:19 (590 อ่าน)

จังหวัดศรีสะเกษโดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : 4.ประกาศซื้อ-podophyllin-15
โดย administrator เมื่อ 2019/2/12 8:21:19 (489 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
podophyllum paint ๒๕%, ๑๕ml จำนวน ๒๔ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิทยาศรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์


(1) 2 3 4 ... 9 »

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 39 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 39

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3