BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๕ รายการ
โดย administrator เมื่อ 2017/6/20 9:40:03 (172 อ่าน)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๕ รายการ
โดยแยกซองสอบราคาเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องให้การรักษาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๓ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดภายนอกแบบอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๔ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องไมโครมอเตอร์สาหรับงานศัลยกรรมในช่องปาก จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๕ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องทาไอน้าแบบอัตโนมัติ สาหรับห้องอบสมุนไพร จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๑๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 15 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 15

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3