BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ
โดย administrator เมื่อ 2016/7/1 15:35:38 (369 อ่าน)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๓ รายการ
โดยแยกซองสอบราคาเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่อง EKG จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่อง AED จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มที่ ๓ ครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
- เครื่องเลเซอร์แก้ปวด จานวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 16 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (2 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 16

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3