BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทางานแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดย administrator เมื่อ 2016/1/4 9:55:44 (422 อ่าน)

จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดประชุม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทางานแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอบึงบูรพ์ ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๑๓,๖๐๐.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบารุงของโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ประจาปี ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 16 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 16

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3