BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดย administrator เมื่อ 2011/12/8 13:21:52 (670 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
--------------------------

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน)
ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้
๑. ยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่…....๙.....…..ธันวาคม.....๒๕๕๔……..
ถึงวันที่…....๒๐.......ธันวาคม........๒๕๕๔…………….ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะถือเวลาที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ลงรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
๒. กรณีผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย
ไปยื่นซองเสนอราคาแทน ให้ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่…...๒๐........ธันวาคม..…๒๕๕๔………..ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ …..๒๑..........ธันวาคม..…๒๕๕๔.…….……. ……..เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่....๙....ธันวาคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่…..๒๐........ธันวาคม..…๒๕๕๔….…..........หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๖๘ ๙๐๔๓ , ๐ ๔๕๖๘ ๙๓๑๗ ต่อ ๒๐๒ , ๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
นายประวิ อ่ำพันธุ์
(นายประวิ อ่ำพันธุ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 7 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 7

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3