BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดย sahat เมื่อ 2009/8/11 11:50:00 (536 อ่าน)
จัดซื้อจัดจ้าง.......::

(สำเนา)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
--------------------------
ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน) ด้วยงบประมาณสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงบูรพ์ (งบลงทุนเพิ่มเติม ฯ ) ปี ๒๕๕๒

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้
๑. ยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่…..๑๔..สิงหาคม..๒๕๕๒..................……..
ถึงวันที่…๒๗...สิงหาคม...๒๕๕๒.....……....……… ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะถือเวลาที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ลงรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
๒. กรณีผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย
ไปยื่นซองเสนอราคาแทน ให้ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่…๒๗..สิงหาคม...๒๕๕๒.............ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ….๒๘..สิงหาคม.................................................เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่...๑๔..สิงหาคม..๒๕๕๒...
ถึงวันที่…..๒๗...สิงหาคม..๒๕๕๒..................……หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–๔๕๖๘–๙๐๔๓ , ๐–๔๕๖๘–๙๓๑๗ ต่อ ๒๐๒ , ๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) ประวิ อ่ำพันธุ์
( นายประวิ อ่ำพันธุ์ )
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 24 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 24

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3