BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
โดย administrator เมื่อ 2020/12/7 14:09:54 (31 อ่าน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒
คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน จำนวน ๔ วัน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ นางสาวนพลักษณ์ นามศรีธีรกานต์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 43 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 43

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3