BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2020/6/26 14:47:51 (94 อ่าน)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดย โรงพยาบาลบึงบูรพ์ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น
๑. คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จ านวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จ ากัด
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๓๘๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยแปด
สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. คอมพิวเตอร์ALL IN ONE จ านวน ๙ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม
จ ากัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในต

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 45 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 45

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3