BBHosRadio

facebook

ข่าวสารงานประกันสุขภาพ : ประกาศผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
โดย administrator เมื่อ 2019/12/23 11:46:22 (521 อ่าน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
1.นางสาวสิริรัตน์ สัมโย
2.นางสาวอรุณฉาย เฉียบแหลม
3.นางสาวทิพวรรณ ไชยพันนา
4.นางสาวธนัฏฐา ศิลารักษ์
5.นางสาวบัวผัน ชนะงาม


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
1.นายนราศักดิ์ มาสีแก้ว
2.นายคมสัน โพธิ์ศรี
3.นางสาวสุภัชชา แพงพรมมา
4.นายณัฐพล จุมปูสิงสา
5.นายสุวิชา บุญเย็น
6.นางสาวสุมล ยางงาม
7.นายวายุ พรหมทา
8.นางสาวกณิกนันต์ นนท์ศิลา

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้คุมห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้คุมห้องสอบ
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางสอบ
4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น
4.8 เขียน ชื่อ-สกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวเฉพาะในที่กำหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.12 เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วเท่านั้น
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงด การให้คะแนนก็ได้
4.15 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 48 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (4 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 48

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3