BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรม จ านวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2019/6/21 21:33:27 (99 อ่าน)

ประกาศศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรม จ านวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ได้มีโครงการ ซื้อยูนิตทันตกรรม จ านวน ๑ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น
ยูนิตทันตกรรม (Master unit) จ านวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
พิจิตร เดนตัล 2005 จ ากัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 6 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 6

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3