BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาล
โดย administrator เมื่อ 2018/10/19 8:48:47 (65 อ่าน)

ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาล
ภาครัฐนอกข่ายควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ แบบแขวน ขนาดตั้งแต่ ๓๓,๐๐๐ BTU จานวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 9 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 9

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3