BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาล
โดย administrator เมื่อ 2018/10/19 8:48:47 (14 อ่าน)

ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาล
ภาครัฐนอกข่ายควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ แบบแขวน ขนาดตั้งแต่ ๓๓,๐๐๐ BTU จานวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 15 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 15

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3