BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ
โดย administrator เมื่อ 2018/8/30 12:51:39 (64 อ่าน)

ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ค่าซ่อมบารุงบ้านพัก ๗-๘ เพิ่มเติม จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศิริกุล เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 15 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 15

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3