BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2018/6/22 9:24:50 (48 อ่าน)

ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ๑. ทาสีบ่อกรองชีวภาพ จานวน ๑ บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๒. ปรับปรุงบ่อพักน้าเสียพร้อมฝาปิดพร้อมทาสี จานวน ๑๐ บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๓. ปรับปรุงบ่อน้าเสียพร้อมทาสี จานวน ๘ บ่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๔. ค่าแรง จานวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๙.๐๐ บาท (สองพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิเชฎฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฎฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 12 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 12

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3