BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ราคาอ้างอิงครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โดย administrator เมื่อ 2018/5/2 9:28:05 (45 อ่าน)

๑. ชื่อโครงการ ตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ราคา/หน่วย
- เครื่องปั่น Hct centrifuge จานวน ๒ เครื่องๆละ ๙๘,๐๐๐.-บาท วงเงิน ๑๙๖,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ หจก.มหาจักร การแพทย์(ประเทศไทย)
๔.๒ วัฒนาการแพทย์
๔.๓ สุพรรณีการแพทย์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นางพิมพกานต์ พรหมทา ประธานกรรมการ
๕.๒ นายพัณณ์กร เกษโกธา กรรมการ
๕.๓ นางภัทรานิษฐ์ ศรีหนาจ กรรมการ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 5 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 5

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3