BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย administrator เมื่อ 2018/4/23 14:15:44 (46 อ่าน)


ประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection จำนวน ๑๕๐ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. budesonide ๒๐๐ mcg/๑ dose inhalation powder, ๒๐๐ dose จำนวน ๓๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๒๕.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. water solution for injection, ๕ mL จำนวน ๒๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค
(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 4 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 4

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3