BBHosRadio

facebook

จัดซื้อจัดจ้าง.......:: : ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
โดย tom เมื่อ 2009/10/29 14:30:00 (743 อ่าน)

(สำเนา)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
--------------------------------
ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องกระตุกหัวใจ แบบมีจอภาพและบันทึก จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยเงินบำรุงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาให้ยื่นซองสอบราคา ดังนี้
1. ยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ส่งถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษจะถือเวลาที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้ลงรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
2. กรณีผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายไปยื่นซองเสนอราคาแทน ให้ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ในเวลาราชการและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงบูรพ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4568-9043 , 0-4568-9317 ต่อ 202 , 216 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552

ลงชื่อ เสกสรรค์ จวงจันทร์
(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนอ่าน สร้าง PDF จากบทความ

ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 6 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 6

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3