BBHosRadio

facebook


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ CoaguChek PT Test (๒x๒๔) จำนวน ๒ กล่อง
โดย administrator เมื่อ 2020/6/26 14:59:05 (108 อ่าน)


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. CoaguChek PT Test (๒x๒๔) จำนวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษํท ท้อปซายน์เมด จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Roche Cadiag POC Troponin T จำนวน ๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษํท ท้อปซายน์เมด จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รวม ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๔๐.๐๐ (สองหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


พิเชฏฐ์ จงเจริญ
(นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเรื่องอื่นๆใน จัดซื้อจัดจ้าง.......::

ประกาศผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 โดย administrator เมื่อ 2019/12/23 11:46:22 (468 อ่าน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบึงบูรพ์ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
1.นางสาวสิริรัตน์ สัมโย
2.นางสาวอรุณฉาย เฉียบแหลม
3.นางสาวทิพวรรณ ไชยพันนา
4.นางสาวธนัฏฐา ศิลารักษ์
5.นางสาวบัวผัน ชนะงาม

อ่านต่อ... | 3528 ไบต์

เรื่องอื่นๆใน ข่าวสารงานประกันสุขภาพ


ผู้ที่กำลังใช้งาน

มี 34 ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้ (1 ท่าน กำลังใช้งาน ข่าวสาร )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 34

อ่านต่อ...

สมาชิกใหม่

airbus03cl 2014/12/3
KinaWrayyl 2014/12/3
ABes 2014/12/3
JoshuaKnis 2014/12/3