การดูแลผู้ป่วยได้รับพิษจากปลาปักเป้าน้ำจืด (บุญโฮม พ.ศ.2544)
 
   1.บทนำ
   2.พิษปลาปักเป้าน้ำจืด
   3.การช่วยฟื้นคืนชีพ
   4.ภาวะ Shock
   5.กรณีศึกษา
   6.สรุปกรณีศึกษา
   7.บรรณานุกรม
การดูแลผู้ป่วยหอบหืด (ณํฐภรณ์ พ.ศ.2548)
   1.กายวิภาคของหลอดและปอด
   2.Acute sever Asthma
   3.หลักการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาเกี่ยว
      เกี่ยวกับการหายใจ
   4.กรณีศึกษา
   5.การวางแผนการพยาบาล
   6.สรุปกรณีศึกษา
   7.บรรณานุกรม
 
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ (เพ็ญจันทร์ พ.ศ.2548)
   1.พยาธิสรีระวิทยาของตับและถุงน้ำดี
   2.การเจริญผิดปกติของเซลล์
   3.มะเร็งตับ
   4.การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่เผชิญ
     กับความตาย
   5.กรณีศึกษา
   6.การวางแผนการพยาบาล
   7.สรุปกรณีศึกษา
   8.บรรณานุกรม
 
การดูแลผู้ป่วยไตวาย (สุธาทิพย์ พ.ศ.2546)
   1.กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของไต
   2.โปแตมเซี่ยมผิดปกติ
   3.ภาวะไตวาย
   4.กรณีศึกษา
   5.การวางแผนการพยาบาล
   6.สรุปกรณีศึกษา
   7.บรรณานุกรม
 
การดูแลผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีส (ทิชา พ.ศ.2549)
   1.Leptospirosis
   2.ภาวะแทรกซ้อน 
     2.1.Shock
     2.2.Renal Fail
     2.3.Pulmonary edema
   3.การทำ cutdown
   4.การวางแผนการพยาบาล
   5.สรุปกรณีศึกษา
   6.บรรณานุกรม
      กรณีศึกษาทั้งหมด
 
กลับหน้าหลัก